Inleiding
In het beleidsplan legt het bestuur van WELZIJN MENS EN DIER het actuele beleid vast. Dit beleidsplan is opnieuw vastgesteld in de bestuursvergadering van 31-06-2018. Het beleidsplan zal waar nodig jaarlijks worden aangepast.

Strategie
Statutaire doelstelling
De doelstelling van Stichting WELZIJN MENS EN DIER is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt:

1.    De stichting stelt zich ten doel te voorkomen dat dieren slecht worden behandeld en/of worden gedumpt op plaatsen die daar niet voor zijn bedoelt
2.    De stichting tracht haar doel te bereiken door het opvangen en tijdelijk te verzorgen van dieren en deze eventueel te herplaatsen op daarvoor geschikte adressen.
3.    De stichting tracht de verzorging plaats te laten vinden door vrijwilligers en mensen met een beperking.
4.    De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Afwezigheid winstoogmerk
Uit de feitelijke werkzaamheden en artikel 2, lid3 van de statuten blijkt dat Stichting WELZIJN MENS EN DIER geen winstoogmerk heeft.

Bestemming liquidatiesaldo
Zoals blijkt uit artikel 11, lid 3 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

Beleid

Te verrichten werkzaamheden van Stichting WELZIJN MENS EN DIER

Stichting WELZIJN MENS EN DIER verricht de volgende werkzaamheden:

1.    Opvangen van zwerfdieren en dieren die niet meer bij hun eigenaars kunnen blijven.

2.    Dieren op de juiste en correcte wijze huisvesten en verzorgen.

3.    Dieren herplaatsen bij daarvoor geschikte mensen.

4.    Het begeleiden van mensen met een beperking in de omgang met dieren

5.    Voorlichting geven over de juiste manier om dieren te verzorgen

 

Door het opvangen van zwerfdieren of dieren die niet meer bij hun eigenaren kunnen blijven en door ze op de juiste manier te verzorgen en voorlichting te geven over de juiste verzorging draagt Stichting WELZIJN MENS EN DIER bij aan de realisatie van de doelstellingen zoals vermeld in artikel 2 van de statuten.

 

Werving en beheer van gelden
Stichting WELZIJN MENS EN DIER werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende wervingsactiviteiten:

1.    Werven van donateurs

2.    Verkrijgen van subsidies

3.    Via fondsenwerving

 

Het beheer van de verkregen inkomsten vindt plaats door de penningmeester van

Stichting WELZIJN MENS EN DIER

 

Stichting WELZIJN MENS EN DIER streeft er naar om de beheerskosten niet meer te laten bedragen dan 5% van het totale binnengekomen bedrag per jaar.

 

Vermogen van Stichting WELZIJN MENS EN DIER
Stichting WELZIJN MENS EN DIER houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de instelling.

 

Beschikken over het vermogen van Stichting WELZIJN MENS EN DIER
Op grond van artikel 6 van de statuten en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen Stichting WELZIJN MENS EN DIER. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de Stichting WELZIJN MENS EN DIER als ware het eigen vermogen.

 

Overige
Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, conform artikel 4, lid 6 van de statuten. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De stichting heeft geen personeel in dienst.

 

Beschrijving administratieve organisatie
De administratie van Stichting WELZIJN MENS EN DIER wordt gevoerd door de penningmeester van de Stichting.

De jaarrekening van de Stichting WELZIJN MENS EN DIER wordt tevens opgesteld door de penningmeester.

 

Publicatieplicht
De instelling voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de website http://www.stwmd.nl/missie-bestuur/